Anbi vrienden

Schenken aan de Vrienden

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn mogelijkheden om de Vereniging te ondersteunen.

De vereniging heeft de ANBI status momenteel in aanvraag.
Als de ANBI status verkregen is, worden giften en erfstellingen ten gunste van de Vereniging vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Verenging Vrienden van Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen

vrienden@museumvlaardingen.nl
www.museumvlaardingen.nl/vrienden

Bankrekening nr.:  NL11 RABO 0395 6159 09
RSIN nr.: 009046471
KvK   nr.: 40345903

Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting: Stichting Museum Vlaardingen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Ondersteuning te geven aan en belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan het doel van de stichting om samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Uit de middelen der vereniging gelden aan te wenden bevorderlijk voor het doel van de stichting:

 • In overleg en of in samenwerking met de stichting voorwerpenboeken en documenten te verwerven en deze, hetzij doorschenking, hetzij door bruikleengeving, voor de museale collecties of de hulpmiddelen van de stichting ter beschikking te stellen;
 • Het samenwerken met andere verenigingen van vrienden van een museum;
 • Het uitgeven en of rondzenden van een nieuwsbrief aan de leden;
 • Andere wettige middelen dienstig aan het doel.

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Bestuursamenstelling

 • Marja Tiemens-Idzinga - Voorzitter
 • Niek van der Mark - Secretaris
 • Siem van der Marel - Penningmeester
 • Jan van Hemert - lid - Redacteur Spil
 • Claudia van Hulst - lid - Coordinator evenementen            
 • vacature - lid - Webmaster
 • Nico Tiemens - lid

Uitoefende activiteiten en financiële verantwoording

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag secretaris 2019

Financieel verslag boekjaar 2019