Vacature Lid Raad van Toezicht

6-5-2022

Het museum zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Vanwege de verdere samenstelling van de Raad en de ambities van het museum geven we de voorkeur aan iemand met ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie.

De Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het museum en staat bestuur en staf met raad terzijde. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur-bestuurder.  

Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden, die een breed aantal expertisegebieden vertegenwoordigen. De Raad vindt het gewenst om haar samenstelling te verbreden en zoekt een 7e lid, die binnen de RvT naast een bijdrage aan het algemene beleid van het museum, een extra adviserende impuls kan leveren aan het vormgeven van beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Als leidraad voor die ambitie hanteren we de Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector.

Gewenst profiel van de kandidaat

 • Affiniteit met de museale sector en meer in het bijzonder met het leggen van verbindingen met niet-traditionele museumbezoekers, zoals jongeren en inwoners die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een niet-westerse cultuur. 
 • Kennis, ervaring en affiniteit met vormgeving van het beleid diversiteit en inclusie en interculturele communicatie
 • Inspirator en toegankelijk klankbord op dit terrein voor de bestuurder en de organisatie.
 • Relevant netwerk voor het museum en inzicht in het samenspel met de (lokale) overheid, maatschappelijke organisaties en geledingen in de samenleving
 • De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur dan ook uit naar een kandidaat die de diversiteit van de Raad vergroot. Personen met een niet-westerse achtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. 
   

Voorwaarden

 • De Raad van Toezicht komt ten minste zes keer per jaar bij elkaar en tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij openingen/exposities en speciale avonden georganiseerd door het Museum.
 • Leden van de Raad van Toezicht kunnen zitting hebben in één of meerdere (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht en nemen deel aan verschillende bijeenkomsten relevant voor het Museum.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.
 • Honorering: Museum Vlaardingen is op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten voor de Stichting.

Meer informatie en sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Versluijs, voorzitter Raad van Toezicht, 06-22482271, of Léanne Selles, directeur Museum Vlaardingen, 06 55182484.

Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar: l.selles@museumvlaardingen.nl.

Een commissie uit de Raad van Toezicht zal gesprekken voeren met kandidaten en een voorstel aan de Raad van Toezicht voorleggen, die daarover een besluit neemt, met in achtneming van het advies van de directeur-bestuurder.
Gesprekken zullen medio september plaatsvinden in Museum Vlaardingen.