ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

Museum Vlaardingen heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat het fiscaal aantrekkelijk is om aan het museum te doneren. 

Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Stichting Museum Vlaardingen is verplicht het standaardformulier publicatieplicht ANBI op haar website te publiceren.

Stichting Het Vlaardings Museum (Museum Vlaardingen) 
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
010 - 4348722
info@museumvlaardingen.nl

  • Bankrekening : NL20 INGB 0004 3374 03
  • Kamer van Koophandel: 24339759
  • BTW nummer: NL813989449B01
  • RSIN: 8139.89.449

Doelstellingen Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen bewaart, onderzoekt en toont het cultureel erfgoed van Vlaardingen en de regio. Als betrouwbare schatbewaarder van het historisch erfgoed van de stad geeft het museum vanuit het verleden betekenis aan het Vlaardingen van nu en later. De kerncollectie vormt de basis van het museum: de Collectie Vlaardingen, die verder wordt versterkt door samenwerking met en bruiklenen van andere erfgoedinstellingen in de stad en daarbuiten. 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

1.     We zorgen dat we onze collectie, de kern van ons bestaan, op orde hebben

Het project herwaardering van de collectie, waar we in 2021 mee zijn gestart, zullen we in 2023 volgens planning en binnen budget afronden. Voor de registratie van de collectie stappen we over naar een nieuw collectieregistratiesysteem. Het collectieplan, dat inzicht geeft in de samenstelling en betekenis van de collectie van het museum en de keuzes en prioriteiten in het collectiebeleid beschrijft, wordt geactualiseerd. En ten slotte gaan we op zoek naar een geschikte locatie waar we onze collectie in optimale condities kunnen bewaren.  

2.     Ons aanbod tentoonstellingen en activiteiten is veelzijdig en actueel  

We bereiden een herinrichting voor van de vaste presentaties van het museum. De nieuwe positionering, als inclusief en divers stadsmuseum, dient als vertrekpunt voor de kernverhalen die we willen vertellen in verhalende presentaties, waarbij de belevingswereld van de bezoeker centraal staat. We organiseren tenminste acht tijdelijke tentoonstellingen per jaar. We zorgen tevens voor verrassende randprogrammering, waarbij we actief samenwerking zoeken met externe partijen. Educatie vinden we belangrijk, waarbij we naast basis- en voortgezet onderwijs extra inzetten op educatieprogramma’s voor anderstaligen, laaggeletterden of mensen met dementie.

3.     Museum Vlaardingen staat midden in de samenleving

Museum Vlaardingen draagt bij aan een mooiere stad voor alle Vlaardingers. Het museum is een betrouwbare partner en werkt samen met de culturele, maatschappelijke en sociale organisaties, stichtingen en verenigingen in de stad. Het museum draagt, samen met de gemeentelijke erfgoedinstellingen, de verantwoordelijkheid voor het beheer, het behoud en het tonen van het Vlaardingse erfgoed. Samen met de andere grote culturele instellingen vormen we het cement van het culturele leven in de stad. De samenwerking met ‘onze partners’ (Vrienden, Balder, Museumfonds en Stadskraan) is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gericht op de versterking van het geheel. Ons personeels- en vrijwilligersbestand is divers en inclusief en vormt een goede afspiegeling van de Vlaardingse samenleving. 

4.     Het museumgebouw is een parel van de stad

De zichtbaarheid en herkenbaarheid aan de buitenzijde van het karakteristieke, monumentale museumpand wordt vergroot. Door de verdere uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en het doorvoeren van klimaataanpassingen kunnen we het pand optimaal benutten. De Museumkade, met het museum, Zeillogger VL.92 Balder, de Stadskraan en het Museumpaviljoen, groeit uit tot een belangrijk toeristisch knooppunt in de stad. De bouw van de nieuwe woonwijk Museumkwartier draagt bij aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van dit historisch stukje Vlaardingen.

5.     Museum Vlaardingen kent een gezonde financieringsmix

Om de ingezette koers door te zetten en de nu bereikte resultaten verder uit te bouwen, zet het museum in op een structurele toename van de gemeentesubsidie van 20%. Ten minste 50% van de inkomsten van het museum is afkomstig uit andere externe bronnen. Hiertoe zal de fondsenwerving verder worden geoptimaliseerd en de locatieverhuur worden geïntensiveerd. Ook zullen we onderzoeken op welke manier we het lokale en regionale bedrijfsleven intensiever kunnen betrekken bij onze projecten en activiteiten. 

Bekijk het volledige Beleidsplan 2021-2025.

Bestuurssamenstelling

Het museum heeft een raad van toezicht bestaande uit onbezoldigde toezichthouders afkomstig uit de culturele sector, lokale politiek en het bedrijfsleven. De Raad heeft een rooster van aftreden. Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Hans Versluijs (voorzitter) - juni 2027 (2e termijn)
  • Jeroen ter Brugge - december 2026 (2e termijn)
  • Perry More - december 2026 (2e termijn)
  • Henk de Bruijn - september 2024 (1e termijn)
  • Devika Sluisdom - november 2026 (1e termijn)

Museum Vlaardingen onderschrijft de Cultural Govenance Code, de Fair Practise Code en de Code Diversiteit en Inclusie. 

Verslaglegging

Alle stichtingen en verenigingen verbonden aan Museum Vlaardingen hebben de status van culturele ANBI:

De negen houten panelen

Mariëtte waardeert in het bijzonder het vakkundige houtsnijwerk waarmee de beroepen van vroeger zijn uitgebeeld. De panelen van 400 x 60 cm zijn prachtige blikvangers nabij de entree.

De negen houten panelen
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers